Konkurzy, reštrukturalizácie, osobné bankroty

 • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania,
 • príprava podkladov pre konkurz a reštrukturalizáciu spoločností,
 • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom,
 • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu,
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch,
 • vypracovanie dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, konaní o oddlžení a iných,
 • právne poradenstvo v oblasti osobného bankrotu,
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií,
 • poradenstvo dlžníkom s riešením hroziaceho úpadku,
 • právne poradenstvo v oblasti dlhov – využitie inštitútu osobného bankrotu,
 • posúdenie splnenia podmienok pre vyhlásenie osobného bankrotu či už formou konkurzu, prípadne formou splátkového kalendára.
Návrat