Nehnuteľnosti

  • poradenstvo pri kúpe / predaji nehnuteľností (byty, nebytové priestory, domy, pozemky),
  • právna podpora a poradenstvo pri investíciách do nehnuteľností,
  • zastupovanie v konaniach pred správnymi orgánmi, súdmi a verejnými inštitúciami,
  • vypracovanie rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv, záložných zmlúv a iných zmlúv súvisiacich s prevodom vlastníctva, zmlúv o zriadení vecných bremien (in rem / in personam), dohôd k zmluvnému predkupnému právu a iné,
  • právne poradenstvo pre územné, stavebné a kolaudačné konanie vrátane asistencie pri príprave a získavaní všetkých potrebných súhlasov, povolení a rozhodnutí,
  • konzultácie k zmluvám týkajúcich sa nehnuteľností – pripomienkovanie a kontrola zmlúv,
  • právne poradenstvo v oblasti práva poľnohospodárskych a lesných pozemkov, vyhotovovanie nájomných a podnájomných zmlúv,
  • zastupovanie v konaniach pri dražbách nehnuteľností, poradenstvo v oblasti dobrovoľných dražieb,
  • právne poradenstvo v oblasti bytov a nebytových priestorov v zmysle Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Návrat