Občianske právo

 • príprava, pripomienkovanie a poradenstvo pri všetkých druhoch dohôd a zmlúv upravených v Občianskom zákonníku,
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho záväzkového práva, rodinného práva a dedičského práva,
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (vypracovanie zmlúv, konzultácie k zmluvám, zrušenie spoluvlastníctva, vyporiadanie spoluvlastníctva, zastupovanie v konaní) podľa Občianskeho zákonníka,
 • ochrana osobnosti a ochrana dobrého mena právnickej osoby, zastupovanie klientov v občianskoprávnych sporoch, neplatnosť a neúčinnosť právnych úkonov (jednostranných – napr. neplatnosť výpovede, závetu, vydedenia), dvojstranných (zmluva, dohoda),
 • zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie,
 • odporovanie právnym úkonom podľa Občianskeho zákonníka,
 • susedské spory,
 • ochrana vlastníckeho práva,
 • ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa,
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva,
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.
Návrat