Správa pohľadávok

  • vymáhanie pohľadávok a ich efektívna správa, ako aj poradenstvo pri ich vymáhaní,
  • komplexná analýza nárokov klientov a ich vymožiteľnosti voči povinným subjektom, postúpenie pohľadávok, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku,
  • zastupovanie klienta v mimosúdnom vymáhaní pohľadávok, ako aj v súdnom konaní vrátane exekučného konania, konkurzného a reštrukturalizačného konania,
  • zabezpečenie záväzkov – záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné zabezpečovacie inštitúty podľa občianskeho práva.
Návrat